fbpx

Formularz zapotrzebowania pracodawcy

  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA PRACODAWCY NA STAŻYSTĘ/PRACOWNIKA w ramach projektu: „Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia” nr: POWR.01.02.01-08-0033/18
  Dane pracodawcy
  ZGŁASZAM ZAPOTRZEBOWANIE NA STAŻYSTĘ/PRACOWNIKA  Na danym stanowisku wymagana jest


  OŚWIADCZAM, IŻ DO ROZPOCZĘCIA STAŻU/PRACY ZAWODOWEJ NA OFEROWANYM PRZEZE MNIE STANOWISKU NIEZBĘDNE JEST SPEŁNIANIE NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW

  Uwaga: Kandydaci na stażystów to osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym (do 5 lat)


  Predyspozycje zawodowe
  Kluczowe kompetencje zawodowe


  Inne kompetencje zawodowe  Kompetencje/kwalifikacje komputerowe

  Kompetencje językowe


  DEKLARACJA ZATRUDNIENIA PO UKOŃCZENIU STAŻU*

  W przypadku sprawdzenia się stażysty na oferowanym stanowisku pracy deklaruję jego zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres minimum 3 miesięcy w ramach umowy o pracę (co najmniej 1/2 etatu).

  (* uwaga: preferowani będą pracodawcy gwarantujący zatrudnienie po stażu)


  Skip to content